Termeni si Conditii Generale

de www.europacco.com
denumită în continuare și "EUROPACCO"

Fond

A. EUROPACCO oferă servicii de expediere și/sau orice alte servicii suplimentare pentru clienții "privati" și "business" prin intermediul site-ului www.europacco.com. Prin urmare, acești Termeni și Condiții Generale se adresează atât clienților de afaceri, cât și clienților "consumatori".
B. EUROPACCO furnizează serviciile sale exclusiv pe baza acestor Termeni și Condiții Generale, indiferent de forma în care este plasată comanda.
C. Acești Termeni și Condiții Generale vor fi puse la dispoziția Clientului înainte de încheierea contractului și/sau înainte ca acesta să trimită comanda către EUROPACCO și pot fi în orice caz consultate pe site-ul www.europacco.com. Acești Termeni și Condiții Generale fac parte integrantă și substanțială din orice contract încheiat de EUROPACCO și se consideră a fi acceptați în mod expres de către Client cel târziu în momentul în care Clientul trimite comanda către EUROPACCO și/sau în momentul în care EUROPACCO confirmă oferta făcută și/sau în momentul în care EUROPACCO confirmă, în scris sau verbal, lista de prețuri propusă de EUROPACCO și/sau, în orice caz, în momentul în care Clientul livrează articolele către EUROPACCO sau către Curierul desemnat de EUROPACCO.
D. Clientul garantează că articolele încredințate către EUROPACCO sau către Curierul desemnat de EUROPACCO sunt ambalate și împachetate în conformitate cu transportul preconizat, precum și în conformitate cu reglementările fiscale și administrative ale țărilor în care vor fi transportate sau vor tranzita. Clientul exonerează EUROPACCO de orice responsabilitate în acest sens.

Se aplică următorii Termeni și Condiții Generale:

1. Fond

1.1. Preambulurile fac parte integrantă și substanțială din prezenții Termeni și Condiții Generale (denumite în continuare "TCG") și din toate relațiile contractuale încheiate de EUROPACCO.

2. Definiții

2.1. Expeditorul sau EUROPACCO (denumit în continuare "EUROPACCO") furnizează servicii de expediere și/sau orice alte servicii suplimentare prin intermediul site-ului www.europacco.com. Prin încheierea contractului de transport, EUROPACCO este însărcinată să încheie unul sau mai multe contracte de transport în nume propriu și în numele sau în interesul Clientului și să se ocupe de orice servicii auxiliare asociate, dacă acest lucru este convenit în mod expres în scris.
2.2. "Clientul" este persoana fizică și/sau juridică, societatea sau entitatea care plasează o comandă pe site-ul www.europacco.com și care îl însărcinează pe expeditor să încheie contracte de transport și să presteze orice servicii auxiliare aferente, cu condiția ca acest lucru să fi fost convenit în mod expres în scris.
2.3. "Curierii" sunt persoanele fizice și/sau juridice, societățile sau organismele care efectuează fizic, în totalitate sau parțial, transportul, respectiv colectarea, livrarea și depozitarea bunurilor care urmează să fie trimise precum și sortarea și eventuala verificare a greutății, a dimensiunii, a conținutului și a caracterului adecvat al transportului.

3. Domeniul de aplicare

3.1. Toate ofertele, serviciile, livrările și prestațiile EUROPACCO precum și gestionarea cererilor, rapoartelor, plângerilor și reclamațiilor se realizează exclusiv pe baza acestor TCG.
3.2. Acești Termeni și Condiții Generale fac parte integrantă și substanțială din toate contractele pe care EUROPACCO le încheie cu Clientul pentru serviciile pe care le furnizează, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris. Prezentele TCG se aplică, de asemenea, tuturor serviciilor viitoare furnizate aceluiași Client inclusiv orice servicii suplimentare convenite în mod expres în scris.
3.3. Orice condiții generale ale Clientului sau ale unor terți care se abat de la prezentele TCG nu sunt aplicabile. Aplicarea acestor termeni și condiții generale este exclusă și în cazul în care EUROPACCO nu se opune în mod expres aplicării lor în fiecare caz în parte. Chiar dacă EUROPACCO face trimitere la un document care conține sau face referire la condițiile generale de contract ale Clientului, ale Curierilor sau ale unei terțe părți, acest lucru nu implică acordul cu privire la valabilitatea acestor condiții generale de contract, nici nu implică acceptarea acestora sau aplicarea acestor termeni și condiții generale la ofertele, serviciile, livrările și prestațiile EUROPACCO. De asemenea, nu se aplică obiceiurile locale.
3.4. Prezentele TCG nu reglementează raporturile juridice dintre Curieri și Clienți și/sau între Curieri și/sau între Clienți, chiar dacă EUROPACCO a încheiat contractul de transport corespunzător în calitate de Expeditor. De asemenea, EUROPACCO nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru orice acorduri încheiate direct între Client și Curier pentru tot sau o parte din transport, precum și pentru gestionarea cererilor de informații, a rapoartelor, a plângerilor și a reclamațiilor tratate direct între Client și Curier
3.5. EUROPACCO își rezervă dreptul de a modifica în orice moment și fără preaviz aceste TCG. Aceste modificări vor intra în vigoare de îndată ce vor fi publicate pe site-ul www.europacco.com și se vor aplica automat tuturor contractelor încheiate ulterior.
3.6. Modificările se consideră, de asemenea, acceptate în mod tacit în ceea ce privește relațiile contractuale existente, în cazul în care Clientul nu se opune acestora în termen de 4 (patru) săptămâni de la publicarea lor. După această perioadă, tăcerea va fi considerată consimțământ, iar TCG modificate vor deveni parte integrantă a contractului (contractelor) în vigoare la momentul publicării modificărilor.

4. Finalizarea contractului, acceptarea comenzii și a domeniului de aplicare a serviciilor

4.1. Serviciile oferite de EUROPACCO pot fi modificate fără notificare prealabilă, în special în ceea ce privește tarifele, termenele de livrare și serviciile auxiliare. Serviciile oferite pe site-ul www.europacco.com nu constituie o propunere obligatorie pentru încheierea unui contract corespunzător.
4.2. Contractul intră în vigoare numai în momentul în care EUROPACCO își declară în mod expres acceptarea comenzii (confirmarea comenzii) sau în momentul în care serviciul este furnizat Clientului de către EUROPACCO, chiar și fără o declarație expresă de acceptare. EUROPACCO își rezervă dreptul de a refuza comenzile fără a indica vreun motiv și fără ca Clientul să poată face valabilă vreo pretenție sau drept.
4.3. Odată ce comanda a fost plasată de către Client și/sau confirmată de către EUROPACCO, EUROPACCO va încheia, la discreția sa, contractul de transport și orice servicii suplimentare convenite în mod expres în scris.
4.4. EUROPACCO își desfășoară serviciile de transport cu diligența necesară.
4.5. EUROPACCO are libertatea de a încheia contracte de transport care să prevadă transportul bunurilor Clientului înmpreună cu transportul bunurilor terților.

5. Prețuri și condiții de plată

5.1. Sub rezerva dispozițiilor prezentelor TCG, se aplică prețurile indicate în momentul rezervării comenzii.
5.2. Limitele și constrângerile (măsuri, greutăți etc.) ale fiecărei comenzi, precum și tarifele și costurile aplicate sunt prezentate în lista de prețuri publicată pe site-ul www.europacco.com. Prețurile vizualizabile se referă la transporturile cu colectare și/sau livrare la marginea drumului. Colectarea și/sau livrarea la apartament trebuie considerate ca fiind un serviciu suplimentar, care necesită un acord scris expres și care va fi facturat separat de către EUROPACCO.
5.3. În cazul în care adresa de preluare sau destinația aleasă de un Client este o insulă, o zonă neservită zilnic sau o adresă la care nu se poate ajunge cu mijloacele de transport pentru serviciul la marginea drumului sau care implică costuri suplimentare pentru portareala și/sau livrare la etaj sau alte servicii auxiliare, EUROPACCO își rezervă dreptul de a face variații de preț care nu sunt prevăzute pe site-ul www.europacco.com. Suma care trebuie plătită pentru transporturile cu adresa de preluare sau destinația finală într-un oraș de pe o insulă, într-o zonă neservită sau la adrese la care nu se poate ajunge prin transport la marginea drumului sau care presupun costuri suplimentare de colectare și/sau livrare la etaj sau alte servicii auxiliare variază în funcție de modul în care are loc colectarea și livrarea, precum și dacă este vorba de un transport de import sau de export. Se pot aplica taxe suplimentare pentru transporturile cu colectare și/sau livrare pe Insulele Mici, laguna Veneția, zone izolate sau cu preluare, respectiv livrare de mijlocul de transpor în afara părții carosabile la adresa indicată.
5.4. Costurile legate de orice depozitare a expedierilor în hub-uri, depozite și centre de sortare sunt suportate exclusiv de către Client.
5.5. Prețurile vizualizate în lista de prețuri pot fi modificate de EUROPACCO în orice moment și fără notificare prealabilă. Clientul are responsabilitatea de a verifica prețurile și costurile aplicate în conformitate cu lista de prețuri actuală înainte de a rezerva comanda.
5.6. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate prețurile includ taxa pe valoarea adăugată la cota legală, dacă este cazul.
5.7. Prețurile nu includ nicio taxă vamală și niciun fel de taxe vamale și/sau comisioane de brokeraj legate de vămuirea expedierii, care sunt responsabilitatea exclusivă a Clientului sau a destinatarului expedierii.
5.8. Plata pentru expediere trebuie să se facă în avans prin card de credit sau prin alte mijloace de plată specificate la rezervarea comenzii (de exemplu, Paypal etc.).
5.9. În cazul întârzierii la plata sumelor datorate către EUROPACCO, Clientul va plăti către EUROPACCO, fără a fi necesară o punere în întârziere sau o notificare de punere în întârziere, o dobândă la sumele restante, calculată anual la rata prevăzută de Decretul Legislativ italian nr. 231 din 09.10.2002, începând cu data la care plata este scadentă și până la decontarea efectivă a prețului.
5.10. EUROPACCO are un drept de retenție și un drept de retenție asupra articolelor și a altor bunuri aflate în posesia sa în legătură cu creanțele care au expirat sau sunt pe cale să expire și poate, de asemenea, să revendice acest drept împotriva destinatarului și/sau proprietarului articolelor.

 

6. Condiții pentru faza de colectare

6.1. Colectările sunt efectuate exclusiv în zilele lucrătoare, de luni până vineri, de către Curierul delegat de EUROPACCO într-un interval orar orientativ cuprins între orele 9:00 și 18:00. În momentul rezervării comenzii, Clientul poate alege data de colectare dorită.
6.2. În urma confirmării expedierii, comanda respectivă este ridicată de către Curier la adresa de ridicare comunicată de Client și, cu excepția evenimentelor neprevăzute, în ziua aleasă de Client sau, în caz contrar, cât mai curând posibil.
6.3. Termenele indicate de EUROPACCO în confirmarea comenzii sau în alte documente, în special data ridicării și a livrării, sunt considerate doar termene aproximative fără caracter obligatoriu.
6.4. EUROPACCO nu își asumă nicio responsabilitate pentru respectarea termenelor de colectare și livrare și, prin urmare, nu poate fi în niciun caz trasă la răspundere pentru întârzieri în colectarea și transportul și/sau livrarea unui transport. Acest lucru se aplică indiferent de motivul întârzierii sau de orice instrucțiuni primite din partea Clientului cu privire la termenele specifice de colectare, chiar dacă acestea apar în comandă și/sau în confirmarea comenzii.
6.5. În cazul în care colectarea solicitată nu poate fi efectuată din motive independente de voința EUROPACCO, EUROPACCO are dreptul la o taxă suplimentară pentru fiecare acces ulterior.
6.6. În orice caz, nu poate fi solicitată nicio rambursare pentru orice expediere nereușită, dacă colectarea nu este posibilă din motive care nu pot fi atribuite EUROPACCO sau Curierului desemnat.
6.7. Clientul se angajează să aplice la expediere numai și exclusiv documentul de transport primit prin e-mail după confirmarea comenzii și exonerează EUROPACCO de orice responsabilitate privind pregătirea corectă a expedierii. Clientul recunoaște că EUROPACCO nu verifică în niciun fel corectitudinea informațiilor furnizate de Client în momentul plasării comenzii și îl exonerează pe EUROPACCO de orice responsabilitate în acest sens.
6.8. Nu se vor efectua colectări din depozite, garaje sau spații nelocuite fără indicarea detaliilor de contact declarate în momentul rezervării comenzii și în condițiile precum la art 13.6 ai acestor TCG. Notificarea prealabilă prin telefon este opțională. Pentru posibilitatea de a încredința expedierea transportului la un punct de colectare, sucursală sau depozit al Curierului desemnat, cererea de fezabilitate trebuie făcută prin e-mail la adresa [email protected]. Acest serviciu nu este disponibil pentru toate expedierile.
6.9. EUROPACCO, respectiv Curierul au dreptul de a verifica și de a inspecta transportul și conținutul acestuia și nu sunt răspunzătare pentru o astfel de verificare sau inspecție. De asemenea, transportul poate fi deschis și inspectat în orice moment de către orice autoritate guvernamentală, inclusiv autoritățile vamale și de securitate.

7. Ambalare

7.1. Clientul se angajează să aibă grijă de ambalarea articolelor încredințate către EUROPACCO, deci către Curier, ținând cont de orice instrucțiuni pe care EUROPACCO le poate da.
7.2. Niciun transport nu poate fi încredințat Curierului fără ambalaj.
7.3. Orice indicații făcute de către Client cu privire la expediere ("sus", "fragil", "sticlă" etc.) nu pot fi luate în considerare, iar EUROPACCO nu își asumă nicio responsabilitate în această privință.
7.4. Expedițiile de tip "colet" trebuie să fie ambalate într-o cutie de carton. Prin "colet" se înțelege un singur pachet, adică o singură cutie. Coletul nu poate fi format din mai multe colete/cutii unite între ele prin materiale de ambalare, cum ar fi folie, bandă adezivă, pungi etc.
7.5. Expedițiile de tip "document" trebuie să fie ambalate într-un plic special conceput pentru expedierea de documente. Numai documentele, contractele, pașapoartele, cardurile și alte documente pe hârtie pot fi expediate ca atare. În cazul în care Curierul detectează alte obiecte în plic, acesta poate refuza să accepte plicul și să îl returneze expeditorului sau să îl redirecționeze către centrele de sortare sau să îl elimine. În cazul în care tipul de expediere de tip "document" este utilizat pentru a trimite alte articole decât cele permise, EUROPACCO este autorizată să suspende toate serviciile cu efect imediat, reținând întreaga sumă plătită de Client pentru expediere drept costuri administrative și de manipulare.
7.6. Expedițiile "pe palet" trebuie să fie organizate pe un palet și ambalate cu grijă cu carton, folie, polistiren, chingi și alte materiale care să asigure integritatea mărfurilor în timpul transportului. În cazul în care ambalajul paletului nu este considerat potrivit și/sau adecvat și/sau baza este insuficientă și/sau baza nu este adecvată pentru a susține greutatea încărcată și/sau baza nu poate fi ridicată cu furca din toate cele patru părți, adică nu poate fi manipulată cu mijloacele utilizate în timpul încărcării/descărcării/sortării și/sau articolul nu poate fi stivuit, EUROPACCO și/sau Curierul pot modifica ambalajul utilizat de Client prin îndepărtarea și/sau adăugarea de materiale de ambalare pentru a face transportul gestionabil.
7.7. Cartonul utilizat pentru ambalarea mărfurilor trebuie să fie de 3/6 straturi, adecvat pentru transport. În cazul în care se utilizează ca ambalaj o valiză, o pungă, o geanta, un tub, un container sau orice alt ambalaj, altul decât pachetul de carton recomandat de EUROPACCO, EUROPACCO nu va fi responabil pentru rezultatul expediției și nu va fi răspunzător pentru orice deteriorare a articolului și a conținutului acestuia.

8. Condiții pentru faza de livrare

8.1. Livrările se efectuează în zilele lucrătoare, de luni până vineri într-un interval orar orientativ cuprins între orele 9:00 și 18:00. Pentru fiecare expediere este supusă o singura încercăre de livrare la adresa de destinație specificată de Client. Costurile încercărilor ulterioare de livrare și ale eventualelor zile de depozitare sunt suportate de Client și/sau de destinatarul transportului.
8.2. Livrarea transportului este efectuată de către serviciul de curierat însărcinat de EUROPACCO fără niciun contact telefonic.
8.3. În cazul în care livrarea la adresa comunicată de Client nu poate fi efectuată din cauza refuzului sau indisponibilității destinatarului sau din alte motive imputabile Clientului, sau în cazul în care lotul este depozitat, EUROPACCO nu este răspunzătoare și are dreptul la plata unei taxe suplimentare.
8.4. Nu se vor efectua livrări la căsuțe poștale/cutii poștale, centre mari de distribuție organizată (G.D.A.) și/sau centre similare, precum si in condițiile prevăzute la art 13.6 din prezenții TCG.

9. Timp de livrare

9.1. Timpii de livrare pentru expedieri sunt variabili și sunt strâns legați de locațiile de ridicare și de livrare. Termenii indicați sunt calculați în ipoteza unor condiții optime și pot fi modificați fără notificare prealabilă. EUROPACCO nu își asumă nicio responsabilitate pentru respectarea termenelor de livrare și, prin urmare, nu poate fi în niciun caz trasă la răspundere pentru întârzieri în colectarea și/sau transportul și/sau livrarea unui transport. Acest lucru se aplică indiferent de motivul întârzierii sau de orice instrucțiuni primite de la Client cu privire la termenele de livrare specifice, chiar dacă acestea apar în comandă și/sau în confirmarea comenzii.
9.2. Toate timpii de tranzit indicați pe www.europacco.com sunt în zile lucrătoare și încep din momentul în care transportul este ridicat.
9.3. Termenii indicați de EUROPACCO în confirmarea comenzii sau în alte documente, în special data de livrare preconizată, sunt considerați termeni indicativi fără caracter obligatoriu.
9.4. Fiecare pachet aparținând unui singur transport călătorește sub un număr de urmărire individual. Acest lucru poate duce la livrarea pachetelor individuale la ore/zile diferite.
9.5. În cazul în care Clientul nu poate ridica sau livra un transport din cauza unei adrese incorecte sau a unor informații incorecte, EUROPACCO nu va contacta Clientul pentru a-l informa cu privire la problemă sau pentru a obține informațiile corecte. Este responsabilitatea Clientului să monitorizeze transportul și să contacteze Serviciul Clienți pentru a furniza informațiile corecte.

10. Taxe și tarife vamale

10.1. Prețurile nu includ taxele vamale, tarifele vamale și/sau cheltuielile legate de vămuirea transportului, care sunt responsabilitatea exclusivă a Clientului sau a destinatarului transportului. EUROPACCO nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește vămuirea, iar Clientul se angajează să despăgubească în totalitate și să exonereze EUROPACCO de orice răspundere în acest sens.
10.2. EUROPACCO informează Clientul că vămuirea necesită cooperarea Clientului și/sau a expeditorului transportului și/sau a destinatarului transportului cu birourile vamale competente. EUROPACCO nu este răspunzătoare pentru lipsa de cooperare a Clientului și/sau a Expeditorului și/sau a Destinatarului cu birourile vamale competente sau în cazul în care documentația vamală este incompletă sau completată incorect. În plus, EUROPACCO este exonerată de orice responsabilitate în caz de confiscare și/sau distrugere în cazul transporturilor care conțin bunuri interzise de țara importatoare sau exportatoare sau care nu sunt declarate pe factura proformă/comercială, precum și în caz de abandonare a transportului din cauza eșecului vămuirii. În plus, EUROPACCO nu este răspunzătoare pentru costurile de transport și pentru plata taxelor și a taxelor vamale în cazul returnării transportului.
10.3. Clientul este responsabil pentru completarea corectă a tuturor documentelor vamale, urmând, de asemenea, toate instrucțiunile pe care le poate oferi EUROPACCO. În cazul în care Clientul și/sau expeditorul și/sau destinatarul nu cooperează cu EUROPACCO sau cu Curierul pentru completarea documentelor vamale, EUROPACCO procedează în conformitate cu articolul 12 din prezentele TCG.

11. Greutate și dimensiuni

11.1. Transportul este clasificat în funcție de greutate și dimensiuni. Greutatea și dimensiunile transportului nu trebuie să depășească valorile indicate pe www.europacco.com.
11.2. În cazul în care transportul este format din mai multe colete, greutatea coletelor trebuie indicată pentru fiecare colet în parte. Greutatea coletelor poate fi însumată numai dacă transportul este de tip "Palet".
11.3. EUROPACCO își rezervă dreptul, fără notificare prealabilă, de a redirecționa expedierile către centre de sortare a mărfurilor și de a efectua în orice moment verificări asupra expedierilor de colete/documente/palet în ceea ce privește greutatea și/sau dimensiunile și/sau ambalajul și/sau conținutul declarat de Client și, în cazul unor nereguli, de a bloca expedierea până la plata sumei mai mari datorate conform listei de prețuri în vigoare.
11.4. În cazul în care greutatea și/sau dimensiunile maxime admise sunt depășite, suplimentul care trebuie plătit va fi calculat în funcție de greutatea volumetrică a transportului. În plus, se va percepe o taxă de administrare de 5,00 EUR plus TVA.
11.5. În cazul în care greutatea și/sau dimensiunile declarate de către Client în momentul plasării comenzii se dovedesc a fi mai mici în urma controalelor corespunzătoare efectuate la centrele de sortare, EUROPACCO nu va rambursa diferența de preț.
11.6. Toate expedierile cu greutăți și/sau dimensiuni superiore de cele declarate de Client în momentul plasării comenzii rămân în centrele de sortare până când Clientul plătește diferența de preț.


12. Termeni și condiții de depozitare

12.1. Clientul este responsabil pentru monitorizarea transportului. În cazul apariției oricărui impediment la livrarea transportului care nu este imputabil EUROPACCO, EUROPACCO poate informa Clientul în conformitate cu articolul 1690 din Codul civil italian. În acest caz, Clientul trebuie să notifice EUROPACCO cu promptitudine și, în orice caz, în termenele de depozitare și în forma și modalitatea solicitate de Serviciul Clienți EUROPACCO, cu privire la orice instrucțiuni privind expedierea, achitând toate datoriile, angajându-se să despăgubească și să exonereze EUROPACCO de orice răspundere pentru orice prejudiciu și/sau obstacol. În caz contrar, EUROPACCO poate proceda la returnarea și/sau abandonarea transportului. Costurile aferente sunt suportate de către Client. În cazul în care Clientul nu plătește costurile aferente, EUROPACCO își rezervă dreptul de a-și exercita dreptul de retenție, în conformitate cu dispozițiile articolelor 2756-2761 din Codul civil italian, procedând la depozitarea, distrugerea și/sau vânzarea bunurilor care fac obiectul transportului. După expirarea perioadei maxime de depozitare permise, Clientul care nu a respectat dispozițiile prezentelor condiții generale renunță la toate drepturile asupra bunurilor expediate.
12.2. Transporturile care ajung la centrele de sortare (ca urmare a returnării, devierii sau livrării regulate după colectarea de la expeditor) pot fi depozitate la depozitul EUROPACCO din Bolzano pentru o perioadă maximă de 5 (cinci) zile de la momentul sosirii la depozit. După acest termen, Clientul va fi taxat pentru fiecare expediere, costurile de depozitare variind în funcție de greutatea expedierii. Durata maximă de depozitare permisă în centrele de sortare a mărfurilor este de 21 (douăzeci și una) de zile. Odată ce timpul maxim de depozitare permis în depozitul propriu a fost depășit, EUROPACCO va trimite o notificare Clientului la adresa de e-mail furnizată în momentul rezervării comenzii. Clientul poate ridica bunurile depozitate în termen de 7 (șapte) zile de la primirea notificării, după ce a plătit toate costurile aferente. În cazul în care Clientul nu reușește să ridice bunurile în termen de 7 (șapte) zile de la primirea notificării și să plătească costurile restante, EUROPACCO este autorizată să vândă bunurile sau să le distrugă, orice costuri suplimentare de vânzare și distrugere fiind suportate de Client.
12.3. Clientul poate solicita returnarea sau reexpedierea expedierii în cazul în care expedierea a ajuns la centrele de sortare a mărfurilor (pentru retur, redirecționare sau livrare obișnuită în urma preluării de la expeditor) și va plăti costurile restante, precum și costurile de returnare sau reexpediere, care vor fi comunicate de către Serviciul Clienți EUROPACCO.
12.4. În cazul expedierilor interne, se va percepe o taxă administrativă de 5,00 EUR plus TVA pentru descărcarea mărfurilor. În cazul trimiterilor internaționale, se va percepe o taxă de manipulare de la 15 EUR la 35 EUR plus TVA pentru deblocarea trimiterii.

13. Responsabilitatea EUROPACCO

13.1. EUROPACCO este răspunzătoare numai în măsura indicată în prezentele TCG.
13.2. EUROPACCO nu își asumă nicio răspundere în cazul neexecutării sau al executării incorecte de către curieri. În special, EUROPACCO nu este răspunzătoare pentru respectarea condițiilor de livrare, deteriorarea obiectelor transportate, pierderea sau distrugerea obiectelor transportate, daunele și/sau riscurile care decurg din obiectele în sine, daunele cauzate de mijloacele de transport utilizate etc.
13.3. EUROPACCO nu este răspunzătoare pentru expedierile care nu sunt livrate din cauza unor defecțiuni ale sistemului informatic, erori/probleme software și pene de curent. În plus, EUROPACCO nu va fi răspunzătoare în cazul în care transportul Clientului sau o parte a acestuia este pierdut, deteriorat, întârziat, eliminat, livrat greșit sau nu este livrat, sau dacă EUROPACCO nu reușește să își îndeplinească obligațiile față de Client ca urmare a
a) evenimente naturale, inclusiv cutremure, cicloane, furtuni, inundații, incendii, boli, ceață, zăpadă sau îngheț; acte de forță majoră, inclusiv (dar fără a se limita la) război, accidente, acte teroriste, greve, embargouri, pericole în spațiul aerian, conflicte locale sau revolte populare; întreruperi naționale sau locale în rețelele de transport aerian sau terestru și probleme mecanice ale mijloacelor de transport sau ale mașinilor; defecte latente sau inerente ale conținutului transportului; acte criminale ale unor terțe părți, cum ar fi furtul și incendierea premeditată;
b) un act sau o omisiune imputabilă Clientului sau unei terțe părți, cum ar fi neîndeplinirea de către Client (sau o pretenție de către orice altă parte care pretinde un interes în expediere și care are ca rezultat neîndeplinirea de către Client) a obligațiilor Clientului în temeiul acestor termeni și condiții; un act sau o omisiune imputabilă vămilor, companiilor aeriene, aeroporturilor sau funcționarilor publici;
c) conținutul transportului constând în articole care sunt interzise sau excluse din serviciile EUROPACCO sau permise pe riscul exclusiv al Clientului sau bunuri returnate chiar dacă EUROPACCO a acceptat transportul din greșeală.
EUROPACCO sau Curierul desemnat să transporte expedierea în numele EUROPACCO își rezervă dreptul de a: dispune parțial de expediere, eliminând doar bunurile deteriorate iremediabil, pentru a proceda în continuare la returnarea, depozitarea sau reexpedierea la destinație a bunurilor rămase; dispune de întreaga expediere în cazul în care chiar și o parte din aceasta este deteriorată iremediabil, dar face ca expedierea să nu fie fezabilă.
13.4. EUROPACCO nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de ambalarea inadecvată și/sau insuficientă sau de fixarea mărfurilor pe paleți (inclusiv pe colțurile paleților) și exonerează EUROPACCO de orice responsabilitate în această privință.
13.5. EUROPACCO nu va fi trasă la răspundere în cazul în care Clientul încredințează Curierului marfa greșită și/sau un număr de colete mai mare decât numărul de colete cuprins în comanda plasată pe site-ul www.europacco.com și/sau pentru colete încredințate Curierului fără document de transport EUROPACCO și/sau cu o document de transport diferită de document de transport EUROPACCO și/sau pentru transporturile încredințate Curierului fără a avea dovada de colectare semnată de șoferul/operatorul de transport și/sau pentru transporturile încredințate unui curier diferit de Curierul însărcinat cu colectarea in numele EUROPACCO și/sau în cazul în care nu se respectă ziua de colectare și, prin urmare, transportul este încredințat în avans și/sau pentru transporturile care nu respectă ambalajul, greutatea și/sau dimensiunile maxime. Clientul este singurul responsabil pentru a se asigura că bunurile sunt încredințate în mod corect transportatorului desemnat să le ridice de către EUROPACCO și îl exonerează pe acesta din urmă de orice răspundere.
13.6. EUROPACCO nu își asumă nicio responsabilitate în următoarele cazuri: livrare întârziată, livrare greșită, livrare incompletă, livrare întârziată, contestarea semnăturii de pe dovada de livrare și, în consecință, devierea, retragerea, expedierea și/sau orice fel de variație trimisă direct de către Client Curierului însărcinat cu transportul. În plus, EUROPACCO nu este răspunzătoare pentru expedierile cu colectare și/sau destinate cutiilor poștale/cutiilor poștale, târguri comerciale, instituții publice, aeroporturi, porturi, interporturi, autogrill, stadioane, șantiere de construcții, centre comerciale, marilor centre de distribuție organizată (G.D.A.) și/sau centrelor similare (Marea Distribuție Specializată (G.D.S.), Marea Distribuție (G.D.), Distribuție Organizată (D.O.), Distribuție Specializată (D.S.) etc.). ).
13.7. În orice caz, despăgubirea care poate fi datorată pentru un transport național este limitată la maximum un euro pe kilogram de greutate brută a obiectului pierdut sau deteriorat. În cazul transportului internațional, se aplică dispozițiile Convenției privind transportul rutier de mărfuri (CMR) din 19.05.1956, ratificată prin Legea italiana nr. 1621 din 6 decembrie 1960, în special limitările de răspundere prevăzute la articolul 23, c. 3.
13.8. În orice caz, se exclude, și în derogare de la Articolele 1223 și urmatoarele din Codul Civil italian, orice despăgubire datorată de EUROPACCO pentru daune indirecte (cum ar fi, cu titlu de exemplu și în niciun caz exhaustiv: pierderi de venituri, pierderi de dobânzi, daune morale sau daune rezultate din întârzieri în livrarea bunurilor), chiar dacă EUROPACCO a avut cunoștință de faptul că astfel de daune sau pierderi ar fi putut apărea.
13.9. În orice caz, destinatarul trebuie să formuleze rezerve detaliate și specifice cu privire la starea aparentă a transportului și/sau a ambalajului la momentul livrării, direct pe dovada de livrare (POD). Rezervele generale (cum „rezerva de control") fără indicații specifice sunt nule și neavenite.
13.10. Toate plângerile și reclamațiile împotriva EUROPACCO trebuie să fie notificate în scris, sub sancțiunea decăderii, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data livrării bunurilor către destinatar și 7 (șapte) zile lucrătoare de la momentul ultimei actualizări a tranzitului expeditiei. În termen de 8 (opt) zile lucrătoare de la primirea de către EUROPACCO a solicitării relevante prin e-mail, Clientul trebuie să furnizeze Serviciului Clienți prin e-mail la [email protected] toate documentele necesare pentru deschiderea cazului de daună/pierdere.
13.11. Toate solicitările, rapoartele, litigiile, plângerile și reclamațiile trebuie adresate exclusiv către EUROPACCO în termenii și în modalitățile stipulate în prezentele CGV. EUROPACCO nu poate fi trasă la răspundere pentru solicitări, rapoarte, litigii, plângeri și reclamații care nu au fost comunicate și documentate în mod corespunzător în termenii și în modul stabilit în prezentele CGV, precum și pentru solicitări, rapoarte, litigii, plângeri și reclamații comunicate și/sau tratate direct de către Client cu Transportatorul. EUROPACCO nu poate fi în niciun caz considerată obligată de acordurile încheiate direct între Client și Curier pentru tot sau o parte din transport, precum și pentru gestionarea cererilor, rapoartelor, litigiilor, plângerilor și reclamațiilor tratate direct între Client și Curier.

14. Asigurare

14.1. Orice risc care depășește prevederile menționate anterior ale prezentelor TCG trebuie să fie acoperit, dacă este cazul, printr-o asigurare de transport și/sau de expediere corespunzătoare. Această asigurare este considerată un serviciu suplimentar, care necesită un acord scris expres în momentul plasării comenzii, și este facturată separat de către EUROPACCO.
14.2. Valoarea primei de asigurare este egală cu tarifele aplicabile la momentul expedierii, astfel cum sunt indicate în lista de prețuri în vigoare. Suma maximă asigurabilă este de 1.500,00 euro. În conformitate cu art. 1907 din Codul Civil italian, se aplică criteriul proporționalității. Plata se va face numai și exclusiv la prezentarea documentelor care atestă valoarea articolului livrat (factura de achiziție în numele Clientului). Răspunderea EUROPACCO este limitată la valoarea cea mai mică dintre valoarea asigurată de Client și valoarea menționată pe factura de achiziție. Articolele folosite nu pot fi asigurate, articole noi/folosite în conformitate cu art. 16 din prezentele TCG, respectiv lucruri supuse returnării. Orice despăgubire pentru daune se plătește după deducerea franșizei de 10%.
14.3. Fiecare reclamație trebuie raportată, sub sancțiunea decăderii, în termen de 48 (patruzeci și opt) de ore de la primirea coletului/paletului, prin e-mail la adresa [email protected] și 7 (șapte) zile lucrătoare de la momentul ultimei actualizări a urmăririi expedierii. Cererea de despăgubire poate fi deschisă numai și exclusiv dacă Clientul furnizează documentația raportată pe site-ul https://www.europacco.com/ro/cp-asigurare și, în orice caz, toate informațiile și documentele care dovedesc cererea de despăgubire, în termen de 48 (patruzeci și opt) de ore de la depunerea cererii de despăgubire, în conformitate cu orice instrucțiuni suplimentare de pe site-ul web menționat anterior. Durata aproximativă de soluționare a cererilor de despăgubire este de 4 până la 6 săptămâni.
14.4. Toate reclamațiile trebuie să fie raportate exclusiv către EUROPACCO în termenii și în modul stabilit în prezentele CGV. EUROPACCO nu își asumă nicio răspundere și nu decontează nicio despăgubire pentru reclamațiile care nu sunt raportate și documentate în mod corespunzător în termenii și condițiile prezentelor CGV, precum și pentru reclamațiile raportate și/sau gestionate de către Client direct la Transportator.
14.5. Asigurarea nu este disponibilă pentru pietre sau metale prețioase, ceasuri, ecrane cu plasmă, bijuterii, bani, sticlă, porțelanuri, documente, opere de artă, antichități, titluri de valoare, documente de importanță deosebită (de exemplu, pașapoarte, documente de licitație, oferte, certificate de acțiuni și de opțiuni) sau filme, benzi, discuri, carduri de memorie sau orice alt suport care conține date sau imagini, produse alimentare, articole returnate și orice alte articole excluse de la serviciul EUROPACCO în conformitate cu art. 16 din acești Termeni și Condiții Generale.
14.6. Următoarele țări sunt excluse de la serviciul de asigurare: Angola, Armenia, Armenia, Azerbaidjan, Etiopia, Georgia, Iran, Kazahstan, Kârgâzstan, Liban, Liberia, Nicaragua, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Rusia, Turkmenistan, Uganda, Ucraina, Uzbekistan și Zimbabwe.

15. Retragerea și rezilierea contractului

15.1. În cazul în care, din orice motiv, Clientul trebuie să anuleze un transport înregistrat, Clientul trebuie să notifice EUROPACCO prin intermediul serviciilor de e-mail relevante, prezentând o cerere explicită de suspendare a transportului și indicând motivele relevante.
15.2. În cazul în care EUROPACCO nu a început încă executarea comenzii, EUROPACCO se angajează să returneze și/sau să nu factureze suma datorată pentru comanda plasată. Acest lucru nu aduce atingere dreptului EUROPACCO la reținerea oricăror costuri suportate (comisioane, cheltuieli etc.).
15.3. În cazul în care cererea Clientului ajunge la EUROPACCO în timpul executării comenzii, EUROPACCO își rezervă dreptul de a returna sau de a nu factura valoarea expedierii, netă de costurile suportate până la acel moment, fără a exclude posibilitatea de a reține întreaga sumă plătită de Client.
15.4. EUROPACCO își rezervă dreptul de a anula în orice moment expedierile care nu pot fi efectuate de EUROPACCO, prin returnarea și nefacturarea sumei aferente expedierii solicitate, în cazul în care expediția nu este deja în curs.
15.5. În cazul unui motiv întemeiat, EUROPACCO are dreptul de a reținerea expedierilor și de a întrerupe toate serviciile precum și de a pune capăt cooperării cu efect imediat și fără preaviz, atât timp cât există motivul întemeiat și riscul de reapariție nu a încetat, excluzând orice cerere de despăgubire din partea Clientului. Clientul este răspunzător pentru toate costurile suportate de EUROPACCO ca urmare a acestor evenimente și a circumstanțelor acestora. Un motiv întemeiat în sensul alineatului precedent include, dar nu se limitează la:
- încălcarea obligațiilor care le revin în temeiul articolelor 5.8., 5.9., 6.7., 7., 10., 12. și 16 din prezentele TCG;
- obiectele expedierii nu corespund cu informațiile furnizate de Client în momentul plasării comenzii (de exemplu: greutate, dimensiuni, tip de expediere, încredințarea bunurilor către transportator etc.);
- articolele expediate în timpul diferitelor etape de sortare și inspecție prezintă daune ușoare și/sau ireparabile;
- ambalajul nu va fi considerat adecvat pentru expedierea ulterioară;
- întârzierea plății de către Client;
- deschiderea procedurii de insolvență în temeiul Codului italian de criză al societăților comerciale sau al articolului 1 din Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20.05.2015, respingerea deschiderii procedurii de insolvență sau a concordatului preventiv din cauza lipsei de active sau a înscrierii în registrul informatizat al protestelor.
 

16. Mărfuri excluse din serviciul de transport EUROPACCO

16.1. Este interzisă în mod expres - și, prin urmare, exclusă din serviciul EUROPACCO - trimiterea următoarelor: bani în orice monedă; antichități de orice fel; timbre și/sau timbre poștale, inclusiv obiecte de colecție; metale și/sau articole/obiecte prețioase de orice fel; arme de foc și arme contondente; vehicule mici și/sau mari și vehicule electrice/motorizate de orice fel; plante vii sau moarte; animale vii sau moarte; bunuri perisabile (de exemplu, fructe, legume etc.); anabolizante; tutun; stupefiante și droguri, inclusiv cânepă/canabis și materiale organice prelucrate/derivate; opere de artă de orice fel (statui, picturi, sculpturi, candelabre etc.).); anabolizante; tutun; stupefiante și droguri, inclusiv cânepă/canabis; opere de artă de orice fel (statui, picturi, sculpturi, candelabre etc.); obiecte și/sau materiale inflamabile, inclusiv cele de natură neinflamabilă.); obiecte și/sau materiale inflamabile, periculoase, explozive și/sau combustibile; blănuri; obiecte/articole/materiale indecente, obscene și/sau pornografice; titluri de valoare de orice fel; cecuri bancare; cecuri de călătorie; toate mărfurile care fac obiectul restricțiilor IATA și orice alte mărfuri al căror transport este interzis prin legea, regulamentul sau statutul oricărei țări către sau prin care se poate efectua transportul. EUROPACCO nu va accepta colete/documente/palet care conțin bunurile menționate mai sus.
16.2. În plus, este interzisă în mod expres expedierea de mărfuri periculoase, cum ar fi materiale inflamabile, explozive, poluante, radioactive, toxice și contaminante, infecțioase, dăunătoare și magnetice, chiar și sub limitele stabilite în ADR (Acordul european pentru transportul rutier de mărfuri periculoase, Legea 1839/62) și în reglementările IATA.
16.3. Clientul se angajează să nu trimită în niciun caz articolele enumerate la punctele 16.1., 16.2., 16.4., 16.5.. În cazul în care articolele menționate în secțiunile 16.1., 16.2., 16.4., 16.5. sunt incluse într-un transport sau preluate fără știrea EUROPACCO sau a Curierului însărcinate cu transportul, EUROPACCO își declină prin prezenta orice responsabilitate, iar Clientul se obligă să despăgubească și să exonereze în totalitate EUROPACCO de orice responsabilitate și prejudiciu. În orice caz, EUROPACCO nu este răspunzătoare pentru pierderea, deteriorarea sau deteriorarea bunurilor, chiar dacă transportul a fost preluat din orice motiv de către EUROPACCO sau de către Curierul desemnat de EUROPACCO.
16.4. Expedierea următoarelor bunuri este permisă pe riscul exclusiv al Clientului: chei; băuturi alcoolice; produse electrice/electronice/electrodomestice, inclusiv componente și piese de schimb; mașini/mașini/utilaje/obiecte/componente electrice și neelectrice; instrumente/aparate/obiecte muzicale și piesele lor respective; componente și piese de schimb; articole sanitare și componente/piese de schimb pentru articole sanitare; sisteme de înregistrare și reproducere a sunetului; produse de modelaj static și dinamic/radiocomandate de orice fel (drone, dji, multirotoare, aeromodele etc.); însemne/carte/logografii publicitare și nepublicitare; papetărie; articole/componente/echipamente sportive și de gimnastică; echipamente sportive și ne-sportive; echipamente de gimnastică; produse de modelaj static și dinamic/radiocomandate de orice fel (drone, dji, multirotoare, aeromodele etc.); panouri publicitare și nepublicitare/carte/logo; papetărie; obiecte/materiale/componente/echipamente sportive și de gimnastică; vehicule și vehicule electrice/motorizate sau neelectrice/motorizate de mici și/sau mari dimensiuni, precum monocicluri, scutere, cărucioare, cărucioare cu rotile, tricicluri, biciclete etc.; obiecte/accesorii/utilajeobiecte/accesorii/instrumente/componente/piese de schimb pentru vehicule motorizate și nemotorizate; anvelope; jante de anvelope; obiecte/statui/costumele din cauciuc expandat, latex, spumă etc.; obiecte/articole/elemente/materiale de mobilier de orice fel; obiecte de iluminat; obiecte de design; articole de uz casnic; mobilier; articole/articole din lemn; plastic; marmură; metal; sticlă; ceramică; porțelan; rășină; piatră; instalații de încălzire de orice fel (șeminee, sobe etc.); obiecte/articole/materiale de orice fel.Mobilier; articole/articole din lemn; piele; plastic; marmură; metal; sticlă; ceramică; porțelan; rășină; piatră; echipamente de încălzire de orice fel (șeminee, sobe etc.); obiecte/articole/materiale de construcție de orice fel; lichide de orice fel; medicamente/medicamente; echipamente/dispozitive/materiale medicale și sanitare; îngrășăminte/sol/îngrășăminte și alte substanțe lichide și/sau solide pentru grădină; bunuri returnate; bunuri neperisabile și/sau produse alimentare cu termen de valabilitate lung. În cazul în care oricare dintre bunurile menționate în prezentul alineat este inclus într-un transport încredințat către EUROPACCO, ERUOPACCO refuză orice răspundere, iar Clientul se angajează să despăgubească și să exonereze EUROPACCO de orice responsabilitate și prejudiciu. În orice caz, EUROPACCO nu este răspunzătoare pentru orice pierdere, deteriorare sau deteriorare a bunurilor.
16.5. Expedierea de produse alimentare perisabile este interzisă în mod expres și, prin urmare, exclusă din serviciul EUROPACCO. Expedierea produselor alimentare neperisabile, ambalate și împachetate corect în conformitate cu reglementările în vigoare, este permisă pe riscul exclusiv al Clientului, cu excepția produselor alimentare care pot fi transportate numai la temperatură controlată și, sub rezerva semnării contractului de furnizare și a formularului de solicitare a serviciului relevant, a mostrelor de diagnostic și a produselor farmaceutice pentru transportul la temperatură ambiantă și controlată. În orice caz, EUROPACCO își rezervă dreptul de a accepta coletele încredințate pentru transport pe baza conținutului, a dimensiunilor de masă și de volum ale acestora, astfel cum prevăd reglementările în vigoare.
16.6. În cazul în care expedierea se referă, chiar și parțial, la bunuri care se încadrează în categoriile menționate în prezentul articol, serviciul de asigurare menționat la articolul 14 din prezentele CGV este exclus în mod expres.
 

17. Prelucrarea datelor cu caracter personal

17.1. EUROPACCO tratează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale clienților săi și ale terților. Prelucrarea datelor se realizează în conformitate cu principiile corectitudinii, legalității și transparenței.
17.2. Reamintind pe deplin prevederile privind protecția datelor cu caracter personal cuprinse în Decretul legislativ italian nr. 196 din 30 iunie 2003 în versiunea sa actuală, precum și în Regulamentul (UE) nr. 2016/679 ("GDPR"), prin acceptarea prezentelor TCG, Clientul consimte în mod expres la prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Prin acceptarea prezentelor TCG, Clientul declară, de asemenea, că a primit și a citit informațiile privind protecția datelor prevăzute în dispozițiile legale menționate anterior, a luat cunoștință de acestea și le acceptă fără rezerve.
17.3. Clientul acordă EUROPACCO permisiunea expresă de a-l informa, prin intermediul datelor sale de contact înregistrate la EUROPACCO, cu privire la inovații și ajustări ale produselor și serviciilor, precum și cu privire la noutăți în general (inclusiv prin intermediul buletinelor informative sau altele similare).

18. Locul de jurisdicție și legea aplicabilă

18.1. Prezentele TCG sunt guvernate exclusiv de legea italiană, care se aplică tuturor relațiilor contractuale încheiate de EUROPACCO.
18.2. În cazul în care legea nu prevede un loc de jurisdicție obligatoriu, Tribunalul din Bolzano (Italia) are competență exclusivă. Cu toate acestea, EUROPACCO are, de asemenea, libertatea de a-și exercita drepturile la sediul social sau la locul de reședință al Clientului.
 

19. Soluționarea online a litigiilor

19.1. Comisia Europeană a pus la dispoziție o platformă europeană de soluționare online a litigiilor pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor. În plus, există Autorități de Garantare a Comunicațiilor sau organizații ale consumatorilor la care Clientul se poate adresa. Prin urmare, Clientul poate iniția un litigiu sau poate face o plângere oficială prin intermediul unor platforme precum ODR, AGCOM sau ALTROCONSUMO
19.2. . EUROPACCO va încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dezacord care decurge din serviciile oferite de EUROPACCO. Cu toate acestea, EUROPACCO nu este obligată să participe la procedura de soluționare online a litigiilor (ODR, AGCOM sau ALTROCONSUMO) și nu poate oferi Clientului participarea la o astfel de procedură.

20. Asistență și reclamații

20.1 Clientul poate solicita asistență și informații comerciale prin e-mail la adresa [email protected].
20.2. În caz de reclamații, Clientul poate oricând să se refere la adresa de e-mail [email protected] sau, alternativ, să scrie prin poștă electronică certificată (PEC) la adresa [email protected] sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la următoarea adresă: OMEST SRL - Via Luigi Negrelli 15 - 39100 Bolzano – Italia - departamentul europacco.com.
20.3. Reclamațiile pot fi depuse în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la momentul ultimei actualizări a transportului.
20.4. EUROPACCO va oferi un răspuns la reclamație în termen de 4 până la 6 săptămâni de la primirea reclamației.

21. Dispoziții finale

21.1. În cazul în care una sau mai multe dispoziții cuprinse în prezentele TCG sau o dispoziție conținută într-un alt acord este total sau parțial nulă sau nevalabilă și/sau în cazul în care există lacune în documentul relevant, valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții cuprinse în TCG sau în documentul relevant nu vor fi afectate sau afectate în niciun fel. Dispoziția nulă sau lipsă este înlocuită cu o nouă dispoziție valabilă din punct de vedere juridic care se apropie cel mai mult de rezultatul economic urmărit. În cazul în care o dispoziție conține o măsură invalidă, aceeași măsură se înlocuiește cu o măsură valabilă din punct de vedere juridic care se apropie cel mai mult de cea înlocuită.
21.2. Pentru toate aspectele care nu sunt reglementate în mod expres în prezentele TCG, se aplică dispozițiile legale relevante.
21.3. În plus față de aceste TCG, se aplică termenii și condițiile generale de afaceri ale Federspedi, precum și prevederile Convenției privind transportul rutier de mărfuri (CMR).
21.4. În caz de îndoială, versiunea în limba italiană a Termenilor și condițiilor generale prevalează asupra oricărei alte versiuni lingvistice.

Recenzii

Alegeți să efectuati expedierile voastre cu europacco.com. Completați formularul online, plătiți și confirmați comanda. Ușor, rapid, ieftin!

Echipa noastra este mereu la dispozitia ta!